ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ภาษาอังฤษว่าอย่างไร (2023)

No matter what , Doesn’t matter ใช้งานอย่างไร? แปลว่าอะไร?

วัตถุ(น.)สสาร,เรื่อง

เราทุกคนถูกสร้างขึ้นจากสสาร

พวกเราทุกคนล้วนกำเนิดขึ้นมาจากสสาร

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

มันไม่สำคัญ

ไม่สำคัญ

มันไม่สำคัญ.

มันไม่สำคัญ

ไม่สำคัญว่าคุณจะพูดอะไร

มันไม่สำคัญว่าคุณจะพูดอะไร

ไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอย่างไร

มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร

ไม่สำคัญว่าคุณคิดอย่างไร

มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร

ไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอย่างไรกับฉัน ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับฉัน ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

มันสำคัญ / มันสำคัญ. (ก

มันสำคัญ

ไม่เป็นไร

ไม่ว่า…

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะเป็นเพื่อนเธอเสมอ

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะเป็นเพื่อนของเธอเสมอ

ฉันจะเป็นเพื่อนคุณไม่ว่ายังไงก็ตาม

ฉันจะเป็นเพื่อนเธอไม่ว่ายังไงก็ตาม

คุณคิดว่ามันสำคัญไหม?

คุณคิดว่ามันสำคัญไหม

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะยังเป็นเพื่อนเธอ

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะยังคงเป็นเพื่อนเธอ (ทางการมากขึ้น)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 28/01/2024

Views: 5471

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.